Privacy verklaring Nederlands Volksbuurtmuseum

Het Volksbuurtmuseum respecteert de privacy van medewerkers, vrijwilligers, opdrachtgevers en andere betrokkenen. Persoonsgegevens beheren we in overeenstemming met de geldende wetgeving. Het Volksbuurtmuseum neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe en met welk doel we persoonsgegevens vastleggen, welke maatregelen we treffen om die te beschermen, welke bewaartermijnen we hanteren en hoe u inzage kunt krijgen in de over u vastgelegde informatie. Deze verklaring is van toepassing op al onze producten en diensten.

Verwerkingsverantwoordelijke
Het Volksbuurtmuseum,  gevestigd aan de Waterstraat 27 3511 BW Utrecht,  staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41186144            .

Voor welke doeleinden verzamelen wij persoonsgegevens?
Het Volksbuurtmuseum beschikt over een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens. Wij beheren die persoonsgegevens om een of meer van de volgende redenen:

  • U maakt gebruik van diensten en/of producten van het Volksbuurtmuseum.
  • U bent medewerker, vrijwilliger of anderszins verbonden aan het Volksbuurtmuseum.
  • U levert diensten aan het Volksbuurtmuseum.
  • U hebt aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van onze activiteiten, producten of diensten. U hebt ons hierbij toestemming gegeven uw persoonsgegevens te verwerken.
  • Uw gegevens maken deel uit van de collectie / collectieregistratie.
  • Onderzoeks- en statistische doeleinden.

Onderzoeks en statistische doeleinden
We verwerken uw gegevens mede voor onderzoeks- en statistische doeleinden. We gebruiken hiervoor de gegevens die u zelf doorgeeft in het kader van (ticket)bestellingen. Indien we enquêtes, interviews, polls, etc. uitvragen, betreft dit de gegevens die u op dat moment achterlaat (de antwoorden die u zelf geeft). We verwerken onder meer samen met Utrecht Marketing persoonsgegevens (postcode en huisnummer) om statistische gegevens te genereren (o.a. segmentering op basis van het Culturele Doelgroepenmodel) en te verzamelen over ons publiek. De resultaten van de diverse onderzoeken zijn niet tot natuurIijke personen herleidbaar. De anonieme gegevens kunnen we gebruiken voor verantwoording richting onze subsidiegevers, en bijvoorbeeId als input voor ons programmerings- en marketingbeleid.
Uitgebreidere informatie over het Culturele Doelgroepenmodel vindt u hier en meer over deze verwerking leest u in de privacy verklaring van Utrecht Marketing.

Website en gebruik cookies
Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Het Volksbuurtmuseum verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie. Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Wanneer en welke persoonsgegevens verzamelt het Volksbuurtmuseum?
Wij slaan uitsluitend persoonsgegevens op die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van onze werkzaamheden, het nakomen van afspraken en/of het voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze oorspronkelijk afgegeven zijn. Bijzondere gegevens als levensovertuiging of lidmaatschappen worden niet vastgelegd. Persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en zijn alleen toegankelijk door daartoe geautoriseerde personen. Wij gebruiken of verzamelen geen gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor u toestemming heeft gegeven en delen deze gegevens nooit zonder toestemming met derden. 

De Collectie
Het Volksbuurtmuseum is lid van de Museumvereniging. Persoonsgegevens die betrekking hebben op de collectie worden beheerd volgens het protocol van de Museumvereniging. Als basis voor beroepsethiek wordt De Ethische Code voor Musea gehanteerd die geldt voor de museale sector in Nederland. Een van de consequenties is dat in het collectieregistratie programma Axiell alle persoonlijke - en of gevoelige informatie zodanig versleuteld is dat het uitsluitend toegankelijk is voor museumpersoneel dat zich geautoriseerd bezighoudt met de collectie.

Hoe lang bewaart het Volksbuurtmuseum uw persoonsgegevens?
Het Volksbuurtmuseum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt worden, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk verplicht is.

Uw rechten
Het Volksbuurtmuseum neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we over u verzamelen accuraat, volledig en actueel is. Op uw verzoek kunnen uw persoonsgegevens ook direct verwijderd worden.

Het Volksbuurtmuseum is verplicht u er op te wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Utrecht 23 mei 2018